Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Farnell (Belgium) NV

Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Farnell (Belgium) NV (“Farnell”). Deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen in de jaarlijks door Farnell opgestelde catalogus. Afschrift van deze Algemene Voorwaarden is daarnaast kosteloos verkrijgbaar door telefonisch contact op te nemen met FARNELL.

 1. Definities
 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
 3. Telefoon- en Faxbestellingen
 4. Prijzen
 5. Levering
 6. Illustraties en Beschrijvingen
 7. Garantie
 8. Retournering
 9. Betalingstermijn/Bankgegevens
 10. Intellectuele Eigendomsrechten
 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. Overmacht
 13. Aansprakelijkheid
 14. Gegevens
 15. Newark Direct Ship
 16. Slotbepalingen
 17. Zakelijke administratie

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bestelformulier Het formulier dat de Klant (elektronisch) invult en toezendt aan Farnell;

Catalogus De door Farnell jaarlijks opgestelde Catalogus waarin de Goederen staan omschreven;

FARNELL Farnell (Belgium) NV, tevens handelend onder de namen Farnell en Farnell Electronic Components, de naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarmee de Klant de Overeenkomst aangaat;

Goederen Alle artikelen aan de Klant verkocht, inclusief vervanging van defecte goederen, hardware, documentatie en software producten waarvoor aan de klant een licentie werd toegekend voor gebruik;

Klant
(Voor zover van toepassing) een Klant is de onderneming/zakenpersoon aan wie een klantnummer is toegekend op basis van het klantnummer-identificatieformulier en waarmee Farnell een Overeenkomst heeft gesloten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of de onderneming/zakenpersoon die een Overeenkomst met Farnell wenst aan te gaan; Als B2B-onderneming verkopen wij niet aan consumenten. Klanten die aan deze voorwaarden voldoen zijn bedrijven die voor hun beroepsactiviteit goederen bij ons bestellen. Om een rekening te openen, moeten de klanten een bewijs van hun bedrijfsstatus voorleggen.

Prijs: De Prijs of Prijzen welke geldig zijn op het moment van verzending van de Goederen. Alle Prijzen of additionele kosten luiden exclusief BTW.

Klantnummer Het unieke identificatienummer dat FARNELL aan een Klant toekent;

Overeenkomst De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan FARNELL de Goederen levert;

Partijen of Partij, Klant en FARNELL gezamenlijk en of afzonderlijk;

Werkdag Van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot en met 18.00 uur, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand, zodra aanvaarding door een Klant van een aanbod door middel van een Bestelformulier FARNELL heeft bereikt.

Om een Overeenkomst met FARNELL te sluiten dient de Klant de volgende informatie aan FARNELL een volledig en juist ingevuld Bestelformulier (zie ook de Catalogus) en een eerste order op briefpapier te verstrekken.

Indien door de Klant in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van FARNELL worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien FARNELL aan de Klant bericht heeft met deze afwijkingen van haar aanbod in te stemmen.

Voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van FARNELL in de Overeenkomst of een afwijking van de Algemene Voorwaarden kan slechts tot stand komen na akkoord van een wettelijk bevoegde vertegenwoordiger van FARNELL.

De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant op de Overeenkomst wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

De aanvaarding door FARNELL wordt geweigerd indien:

a. de Klant handelingsonbekwaam is, of hij/zij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in dit artikel toont binnen een door FARNELL gestelde termijn;

b. de Klant een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die nietnakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat hij/zij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

c. de Klant financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens FARNELL niet nakomt. FARNELL zal een weigering van de aanvraag desgewenst motiveren.

3. Telefoon- en Faxbestellingen

Telefoon- en faxbestellingen worden vanzelfsprekend als dringend behandeld en gewoonlijk op dezelfde dag verzonden, mits op werkdagen ontvangen voor 18.00 uur. Voor efficiënte behandeling is het verstandig dat de Klant haar eigen bestelnummer en Klantnummer vermeldt en op het Bestelformulier “bestelbevestiging” vermeldt.

4. Prijzen

De Prijs van de Goederen is de Prijs welke geldig is op moment van bestelling van de goederen, tenzij expliciet anders met de Klant overeengekomen.

Alle door FARNELL aan de Klant afgegeven facturen, creditnota’s, verzendformulieren en andere documentatie worden slechts éénmaal kosteloos verstrekt.

Indien een klant één enkele bestelling doet van Goederen met een totaalprijs die beneden de EUR 75,- exclusief BTW ligt, zal voor die bestelling door FARNELL EUR 14,99 - verwerkingskosten in rekening worden gebracht.

5. Levering

FARNELL spant zich in om de door de Klant bij FARNELL bestelde Goederen, met uitzondering van de Goederen waar FARNELL expliciet een voorbehoud op heeft gemaakt, de (eerst) volgende werkdag, zonder verzend- en verpakkingskosten, bij het door de Klant opgegeven adres af te leveren of door derden te laten afleveren.

Het risico van de Goederen gaat over van FARNELL op de Klant vanaf het moment dat de Goederen het magazijn van FARNELL verlaten.

FARNELL zal al het mogelijke in het werk stellen om de afgesproken leverdatum te halen, maar accepteert geen aansprakelijkheid in wat voor vorm dan ook, ingeval zij in gebreke blijft om Goederen op tijd te leveren.

Wanneer FARNELL voor de verpakking en het transport van de Goederen laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de Klant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking van de Goederen gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door FARNELL opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.

Zowel vervoerder(s) van FARNELL alsmede FARNELL zelf moeten binnen 3 werkdagen na ontvangst van de Goederen, of in geval van niet leveren direct na ontvangst van de factuur, door de Klant geïnformeerd worden over enig zichtbaar gebrek, zoniet worden de Goederen geacht te zijn aanvaard in perfecte staat. Door transport beschadigde Goederen moeten bewaard blijven voor inspectie of controle door FARNELL of door haar aangewezen agenten. Bestellingen worden dezelfde dag verzonden, dit geldt niet voor producten met het symbool H naast het Farnell bestelnummer. Als gevolg van het formaat en/of gewicht kunnen deze producten niet via de standaard levering geschieden. Informeer bij het bestellen naar de levertijd en bijkomende verzendkosten.

6. Illustraties en Beschrijvingen

Alle specificaties, tekeningen en beschrijvingen van gewicht of andere details die de Catalogus bevat met inbegrip van en onverminderd verklaringen met betrekking tot nakoming van relevante wet- en regelgeving zijn bedoeld om een algemeen idee van onze producten te geven en zijn geen onderdeel van enige Overeenkomst.

Als de beschrijving van niet door FARNELL gefabriceerd Goederen in enige correspondentie, folder, factuur of in de Catalogus afwijkt van de specificaties van de desbetreffende fabrikant, zullen de specificaties van de fabrikant van de Goederen gelden als de juiste specificaties.

Afschrift van de specificaties van de fabrikant van een van de door FARNELL aangeboden Goederen zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar.

FARNELL is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder tevens valt gevolg- en of vertragingschade, letsel direct of indirect, welke het gevolg is van het verstrekken van mogelijk onjuiste specificaties door FARNELL.

7. Garantie

Enig defect dat, gedurende correct gebruik, ontstaat in de Goederen binnen een periode van 12 maanden na levering, welke het gevolg is van een defect in het materiaal, fabricage of ontwerp van de Goederen zal door FARNELL worden verholpen. Hetzij door reparatie of (door FARNELL te bepalen) vervanging van betreffende goederen of defecte onderdelen. Software wordt geleverd onder de uitdrukkelijke bepaling dat FARNELL niet garandeert dat het programma vrij van fouten of defecten is.

In het geval van een defect dient de Klant binnen 30 dagen na aflevering het defect schriftelijk en gespecificeerd aan FARNELL te melden. FARNELL verstrekt de Klant vervolgens per fax of per e-mail een RMA-nummer (zie artikel 8.1). Een kopie van FARNELL’s fax of e-mail dient samen met de Goederen waaraan een defect kleeft, deugdelijk verpakt klaar te worden gezet door de Klant op het adres waar de Goederen afgeleverd zijn. De Klant zal dit schriftelijk of telefonisch aan FARNELL bevestigen. FARNELL zal diezelfde dag een vervoerder opdracht geven de desbetreffende Goederen binnen 5 werkdagen op te halen.

Alle zaken die door de Klant bij en in de defecte Goederen zijn toegevoegd of opgenomen moeten voor retournering verwijderd worden. FARNELL accepteert geen aansprakelijkheid bij verlies van, of schade door, deze artikelen. FARNELL is bij retournering gerechtigd deze zaken permanent te verwijderen.

Onze garantie wordt uitsluitend door FARNELL gegeven en als dusdanig door de Klant geaccepteerd. Alle in overleg met de Klant aangenomen of veronderstelde condities en/of fabrieksgaranties welke zouden kunnen gelden ten aanzien van de toestand, kwaliteit, geschiktheid of capaciteit van de goederen of een deel daarvan, worden hiermee uitgesloten.

Kwaliteit Waarborg Alle goederen worden op voorraad gehouden volgens strikte overeenkomst met de standaard kwaliteitsprocedures volgens BS EN ISO 9001:2000 (registratienr. FS118, registratie-instelling BSI QA) en zijn naspeurbaar tot de leveringsbron. Alle goederen worden geleverd met een kwaliteitswaarborg, die is afgedrukt op de achterzijde van de verzenddocumenten. Indien nodig zijn bepaalde artikelen beschikbaar met een partijherkomstcertificaat volgens de CECC/IECQ Vrijgavevereisten Geautoriseerde Distributeurs en zijn duidelijk herkenbaar in de catalogustekst. Voor dit certificaat wordt een bedrag van EUR 20,- berekend.

8. Retournering

Voorafgaand aan het - om welke reden dan ook - retourneren van Goederen, dient de Klant contact op te nemen met Farnell om een returns authorisation nummer ('RMA-nummer') aan te vragen. Alle Goederen dienen onbeschadigd in hun originele verpakking te worden geretourneerd voor rekening en risico van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het retourneren van Goederen aan Farnell en voor het verstrekken van een ontvangstbewijs voor een dergelijke retournering. Alleen zakelijke klanten – Lever de geretourneerde goederen af bij de afdeling retouren Farnell International distribution center Castleton Road Leeds LS12 2EN met een duidelijke vermelding van het nummer en RAN van de klant. Goederen die na 21 kalenderdagen retour worden gezonden en die door de Klant 'niet langer nodig' worden geacht of 'onjuist besteld' zijn, kunnen naar het oordeel van Farnell geaccepteerd worden maar zullen onderhevig zijn aan een Tarief van 20% van de factuurwaarde van de Goederen of EUR 10,-, afhankelijk van wat het hoogste bedrag is. Voor defecte Goederen is artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing. Goederen als softwareprogramma's, of speciaal vervaardigde goederen, zijnde Goederen die gefabriceerd of samengesteld zijn naar de specifieke wensen van de Klant, of die welke gevaarlijke stoffen bevatten zoals vermeld in Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zijn uitgesloten van retournering ingevolge dit Artikel 9. Goederen afkomstig van Newark in de USA en goederen die niet in de catalogus staan vermeld (NIC) of die niet op voorraad zijn, kunnen niet worden geretourneerd ingevolge dit Artikel 9. Statisch gevoelige goederen of vocht gevoelige componenten worden geleverd in verzegelde pakketten kunnen niet geretourneerd worden indien de sticker of zegel waarmee zij werd geleverd, is geopend of werd beschadigd.

9. Betalingstermijn/Bankgegevens

De Klant is verplicht de factuur binnen zestig dagen na factuurdatum te voldoen. De Klant is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer 685-7495016-88 (IBAN: BE56 6857 4950 1688 BIC: BOFABE3X) van de Bank of America N.A. te Antwerp onder vermelding van het Klantnummer en factuurnummer.

Indien een betaling niet direct traceerbaar is tot enige factuur, wordt deze geacht verrekend te moeten worden met de oudste openstaande factuur.

Facturen welke niet worden betaald op hun vervaldag leveren van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 12 procent per jaar en worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling bij wijze van conventionele, forfaitaire en niet voor wijziging vatbare schadevergoeding verhoogd met een bedrag gelijk aan 15 procent van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 50,-. Dit onverminderd de wettelijke regeling voor de schadeloosstelling voor relevante invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002.

FARNELL behoudt zich het recht voor om bij een bestelling van een Klant nadere bestellingen vast te houden of te annuleren totdat FARNELL betaling van de Klant van de factuur op haar rekening heeft bevestigd.

Er worden elektronische facturen verzonden naar het e-mailadres dat werd opgegeven tijdens het aanvragen van het account.  Dit adres kan worden gewijzigd of een papieren factuur kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de afdeling financiën van Farnell (contactgegevens zijn te vinden op de factuur).   Als u een papieren factuur wenst, behoudt Farnell zich het recht voor een toeslag te berekenen voor de verzendingskosten.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

FARNELL heeft al het mogelijk ondernomen om te voorkomen dat goederen geen enkel patent, octrooi, handelsmerk, copyright of andere rechten van derden schenden, maar geeft echter geen garantie op dit punt en accepteert geen enkele aansprakelijkheid hoe dan ook in geval van zulke schending. De FARNELL catalogus valt geheel onder copyright en niets uit deze catalogus mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FARNELL. Eigendomsrechten op softwareprogramma’s als onderdeel van FARNELL goederen zijn vastgelegd en niet overdraagbaar. Het gebruik van dergelijke softwareprogramma’s kan licentieverplichtingen met zich meebrengen. Softwareprogramma’s onderhevig aan genoemde licenties mogen alleen gebruikt worden zoals aangegeven en mogen niet gekopieerd of gewijzigd worden. Zonder uitzondering zijn al onze overige verkoopvoorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

11. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van FARNELL totdat de Klant de volledige factuurprijs en verdere uitstaande schulden aan FARNELL heeft betaald. In geval van niet betalen kan FARNELL 14 dagen na schriftelijke melding alle eerder geleverde goederen terughalen ten einde met de opbrengst het uitstaande bedrag te verminderen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 wordt de Overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een gerechtelijk akkoord aanvraagt, of - indien het een natuurlijke persoon betreft - een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de collectieve schuldenregeling, of deze natuurlijke persoon door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit enige Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

12. Overmacht

De in artikel 5.1 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke FARNELL door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

Van overmacht aan de zijde van FARNELL is sprake, indien FARNELL na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van FARNELL als bij derden, van wie FARNELL de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overage oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van FARNELL ontstaan.

Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Klant, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de Goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar FARNELL terug te zenden voor rekening en risico van de Klant, indien de Klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende Goederen.

13. Aansprakelijkheid

FARNELL is bij de uitvoering van een Overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. FARNELL is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de Klant lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van FARNELL, bij de uitvoering van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van FARNELL is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de Goederen.

FARNELL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de producten, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk door FARNELL zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid of de Goederen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de Klant is voor de verantwoordelijkheid van de Klant zelfs indien FARNELL de Klant een advies heeft gegeven over de toepassing.

Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan schriftelijk aan FARNELL te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van FARNELL is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

FARNELL is niet aansprakelijk voor adviezen of aanbevelingen welke door FARNELL in haar Catalogus of door haar medewerkers of agenten, al dan niet schriftelijk of mondeling, zijn gedaan.

De goederen zijn niet ontworpen en goedgekeurd voor, noch wordt er gegarandeerd dat de goederen geschikt zijn voor:

i. implantatie in het lichaam of gebruik in medische bewakingsapparatuur, andere medische apparatuur, toepassingen of systemen ten behoeve van alle andere doeleinden waarbij een storing of het niet-functioneren van de goederen naar verwachting redelijkerwijze zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke schade aan eigendommen of het milieu; of

ii. indien de goederen zijn geproduceerd door NXP en/of door NXP aan het bedrijf zijn geleverd: gebruik in militaire toepassingen, luchtvaarttoepassingen of ruimtevaarttoepassingen.

Het gebruik of de opname van de goederen van het bedrijf in dergelijke apparatuur, systemen of toepassingen is ten strengste verboden en dergelijk gebruik is voor eigen risico van de klant. De klant vrijwaart het bedrijf en haar leveranciers van alle aansprakelijkheid en uitgaven (met inbegrip van kosten) voortvloeiend uit een dergelijke opname of een dergelijk gebruik.

14. Gegevens

Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere Partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.

FARNELL neemt de gegevens van de Klant en de door hem/haar verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. FARNELL zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving. FARNELL heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de Klant schriftelijk aan FARNELL heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt.

15. Newark Direct Ship

Afgezien van voornoemde artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing met betrekking tot Overeenkomsten voor de koop en levering van Newark Goederen waarvan FARNELL bij de bestelling door de Klant heeft aangegeven dat dit Newark Goederen zijn.

Ingeval van strijdigheid tussen de voornoemde artikelen en dit artikel prevaleren de bepalingen van dit artikel.

FARNELL brengt EUR 25,- in rekening, of zoveel meer als door FARNELL aangegeven, per bestelling van Newark Goederen.

Indien een Klant een bestelling plaatst en FARNELL deze bestelling op een werkdag vóór 18.00 uur ontvangt, spant FARNELL zich in om de Newark Goederen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling af te leveren bij de Klant.

Indien een bestelling van een Klant op een andere dag dan een werkdag of op een werkdag na 18.00 uur door FARNELL wordt ontvangen, spant FARNELL zich in de Newark Goederen 3 werkdagen na de werkdag volgend op de werkdag van de ontvangst van de bestelling aan de Klant te leveren. Behalve overeenkomstig artikel 8 voornoemd, zijn alle bestellingen voor Newark Goederen, eenmalig of volgens schema, onherroepelijk en kunnen niet worden geannuleerd. Newark Goederen kunnen slechts worden geretourneerd overeenkomstig artikel 7 en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden met voorafgaande schriftelijke toestemming van FARNELL.

Ter nakoming van Overeenkomsten voor de levering van Newark Goederen draagt FARNELL de persoonlijke gegevens van de Klant aan wie de Goederen moeten worden geleverd over aan de Verenigde Staten van Amerika. Bij het plaatsen van de bestelling voor Newark Goederen aanvaardt de Klant dat deze overdracht plaatsvindt en gaat hij ermee akkoord dat deze plaatsvindt waarbij de Klant aanvaardt dat de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot persoonlijke gegevens mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als België.

FARNELL tracht te verzekeren dat de persoonlijke gegevens een voldoende mate van bescherming krijgen terwijl ze in handen zijn van haar vertegenwoordigers in de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer de persoonlijke gegevens betrekking hebben op een andere persoon aan wie de goederen moeten worden geleverd, komt de Klant overeen dat hij/zij de machtiging van deze andere persoon heeft om namens deze persoon akkoord te gaan.

16. Slotbepalingen

FARNELL heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren.

Als FARNELL gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in de schriftelijke bekendmaking. Indien de Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren omdat de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor hem/haar onredelijke gevolgen hebben, heeft hij/zij het recht de Overeenkomst binnen 21 kalenderdagen na de bekendmaking met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uitoefening van dit recht geschiedt door hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan FARNELL melding van te maken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op Overeenkomsten waarbij Goederen worden geëxporteerd. Voor export van Goederen naar het buitenland gelden aparte verkoopvoorwaarden welke op verzoek verkrijgbaar zijn bij de afdeling “FARNELL export” in het Verenigd Koninkrijk.

Geen der Partijen kan haar verplichtingen onder een Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij overdragen.

Het feit dat één der partijen op enig moment niet staat op de strikte uitvoering van één van de artikelen in de Algemene Voorwaarden bij de Overeenkomst leidt niet automatisch tot het algemeen recht om in het vervolg deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing te verklaren.

Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit enige Overeenkomst zullen worden beslecht door de exclusief bevoegde rechter te Brussel.

17. Zakelijke administratie

De gehele of een deel van de administratie in verband met het succesvol aanmaken en verwerken van uw order kan worden geautomatiseerd

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van deze Algemene Voorwaarden.
Januari 2020